Onomatopoeia and textuality. Stylistics of onomatopoeic advertising discourse