Evgeny Chirikov and Olga Ilyina-Boratynskaya on the crisis of self-identity